Apie mus

Nuo Balandio 15 dienos pradeda dirbti kasdien nuo 10 iki 20 val.

 

Klaip?dos zoologijos sodas savo veikl? prad?jo 2001 m. Sodo ?k?r?jas Edvardas Legeckas.

Zoologijos sodas ?sik?r?s 10 kiloment? atstumu nuo Klaip?dos. Jis yra svarbus Klaip?dos rajono turizmo ir rekreacin?s infrastrukt?ros pl?tojimui. Sodo veikla nuolat ple?iasi, vis spar?iau pradedamos vykdyti ?vairios nykstan?i? gyv?n? isaugojimo programos, bei organizuojamos ir vykdomos edukacin?s paintin?s programos.

Zoologijos sode iandien yra apie 200 vienet? gyv?n?. i? kolekcij? sudaro per 150 r?i?, i kuri? nemaai yra ?trauktos ? Lietuvos ir Tarptautin? raudon?sias knygas. Gyv?n? r?i? did?jimas sodo ekspozicijoje teikia didesnes ?mon?s veiklos galimybes. Juo didesn? gyv?n? ?vairov?, tuo ji darosi patrauklesn? gamtos pasiilgusiam mogui ir pritraukia didesnius lankytoj? srautus. Nuo 2014 met? sodas gavo zoologijos sodo status? ir pakeit? pavadinim?. Klaip?dos zoologijos sodas gali didiuotis tur?damas vienus i re?iausi? Baltijos alyse baltuosius tigrus.